Marloc er en uafhængig konsulentvirksomhed som bidrager til vækst og udvikling ved at tilføre fokuserede, kompetente ressourcer til projektorienteret forretningsudvikling, strategisk salg og projektstyring af serviceydelser i et overvejende maritimt miljø.

*Marloc – ressource til vækst*

Vision: Marloc kendes og anbefales som en professionel, troværdig, dedikeret partner – en valid ressource til vækst

Mission: Marloc’s B2B samarbejdspartnere skal drage fordel af 40 års erfaring og know-how, som med succes er opbygget inden for projektorienteret forretningsudviking, strategisk salg, markedsimplementering, facilitering og projektstyring i det maritime vækstmiljø.

Sparring: Gøde, vækste og høste værdien af endnu ikke frigjorte ideer og muligheder ved at tilføre Marloc’s fokuserede ressourcer

Udvikling: Frigøre værdien af ideer og muligheder, som allerede er identificerede, og måske initierede; men ikke modnet. For at nå næste niveau, kræves fokuserede ressourcer.

Eksekvering: Muliggøre for samarbejdspartneren, og i samarbejde med Marloc, at sætte den optimale retning således, at ideerne fri- og virkeliggøres og værdier og udvikling kan høstes.

Ejerskab: Marloc tager ejerskab af opgaven og tilbyder engagement, troværdighed, passion, ærlighed og vedholdenhed som naturlige elementer i vort partnerskab. Dit projekt er vores projekt.

En pøs saltvand

Bent Lange startede sin maritime erhvervskarriere som ’shippingman’ i 1978. Bent har med succes navigeret i det maritime vækstmiljø, og har siden 1985 haft fokus på projektorienteret forretningsudvikling og strategisk salg, som i kombination med Bent’s operationelle erfaring, gør ham i stand til professionelt at sparre med, og bidrage til Marloc’s kunder og øvrige netværk.

Mere end 40 års samarbejde med stort set alle typer aktører med direkte og indirekte engagement i det maritime vækstmiljø, sætter scenen for den vidensbaserede erfaring og det netværk, som Bent gennem Marloc tilbyder sine kunder at drage fordel af.

Bent Lange har opbygget et betydeligt nationalt og internationalt netværk, som blandt andre indeholder:

Havnemyndigheder, infrastrukturejere, entreprenører, kommercielle netværk, kommuner, facilitatorer, erhvervsklynger, interesseorganisationer, ambassader, serviceoperatører, rederier og skibsværfter, projektspeditører, skibsmæglere, projektoperatører og projektejere inden for grøn energi, olie & gas og relaterede offshore service- og hardware leverandører, stålværker, tungindustri, decommissioning, genvinding……………….

Kontakt:

Ejer Bent Lange,
Mobile +45-40146980
Andekæret 166 
DK-5300 Kerteminde
CVR: 39905671
Email: bent.lange@marloc.dk
https://dk.linkedin.com/in/bentlange

Marloc is an independent consultancy with maritime roots. Marloc contributes to growth by offering focused and competent resources for project-oriented business development, strategic sales, and management of services in a predominantly maritime growth environment.

*Marloc – a resource for growth*

Vision: Marloc represents a professional, reliable, dedicated partner – a valid resource for growth.

Mission: Marloc’s B2B partners shall benefit from the experience and know-how gained from more than 40 years of successful business development, strategic sales, market implementation, facilitating and project management in the maritime-related environment.

Sparring: Fertilize, grow and harvest the value of yet unrevealed ideas of growth by adding Marloc’s focused resources.

Development: Unleash the values of ideas already identified and maybe even initiated; but not yet mature. To reach ‘next level’, focused resources are required.

Execution: Enable the partner to set direction and, in cooperation with Marloc, make ideas ‘go live’.


Ownership: 
Marloc takes ownership and offers you engagement, trustworthiness, passion, honesty, and persistence as natural elements of our partnership. Your task is our task.

A touch of salt water

Educated as a ‘shipping-man’, Bent Lange has navigated in the maritime growth environment since 1978.

Since 1985, Bent has had a strong focus on maritime business development and strategic sales enabling him to offer hands-on, knowledge-based, value-adding solutions to global clients

Marloc offers our clients to benefit from the experience gained during more than 40 great and successful years dedicated to clients, ship owners and ports related to the maritime industry. This experience sets the scene for our skills, knowledge, experience, and network.

Bent Lange’s national and international network is substantial and includes, but is not limited to:

Port authorities, infrastructure owners, entrepreneurs, commercial networks, municipalities, facilitators, commercial clusters and organizations, embassies, service operators, shipowners and shipyards, project forwarders, ship brokers, project operators and project owners within green energy, oil & gas and related offshore service- and hardware suppliers, steel works, heavy industry, decommissioning, recycling, …….

Contact:

Owner Bent Lange,
Mobile +45-40146980
166, Andekæret 
DK-5300 Kerteminde
CVR: 39905671
Email: bent.lange@marloc.dk
https://dk.linkedin.com/in/bentlange